Örnnästets Zamba


Ägare: Patrik Stridsberg

Zamba som unghund i Gerdal

               Zamba trivdes vid fiskevattnet